Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Konsultacje społeczne
 
Data: 2017-05-29Autor: 

                                                                                                    

ZARZĄDZENIE  Nr 196/2017

Wójta Gminy Sokołów Podlaski

z  dnia  26 maja 2017r.

 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.), art. 13 i 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

1.Dokonuję wyboru najkorzystniejszej oferty i przyznania:

 

1)Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Szkolniak”, z siedzibą przy Zespole Oświatowym  w Grochowie, ul. Władysława Rawicza 1, Grochów Szlachecki, dotację  w wysokości 4.000 zł  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pn.”Zdrowy kręgosłup na lata”.

 

2) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Szkolniak”, z siedzibą przy Zespole Oświatowym  w Grochowie, ul. Władysława Rawicza 1, Grochów Szlachecki, dotację  w wysokości 5.000 zł  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – powszechna nauka pływania. pn. „Małe ryby w wodzie”.

 

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1, został dokonany na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert, zgodnie  z jej protokołem z dnia

11 maja 2017r.

§ 2

Ogłoszenie wyników  konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sokołów Podlaski,

2)  na stronie internetowej Gminy Sokołów Podlaski

3) w siedzibie Urzędu Gminy Sokołów Podlaski w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Współpracy i Spraw Obywatelskich.

 

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w    Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sokołów Podlaski.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   Wójt Gminy Sokołów Podlaski

                                                                                                                                              /-/ Marcin Pasik

zarządzenie

 

 

 

Sokołów Podlaski, dnia 17.05.2017 r.

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy do państwa opinii projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sokołów Podlaski  na lata 2017-2023”.                                                         Strategia definiuje problemy i długookresowe wyzwania przed jakimi stoi nasza wspólnota lokalna oraz jest próbą odpowiedzi na pytania dokąd zmierzamy i co chcemy w ciągu najbliższych lat osiągnąć,  mając określone możliwości i  zasoby. Strategia powstała w oparciu o diagnozę uwarunkowań społeczno-gospodarczych Gminy Sokołów Podlaski, uzupełnioną o badania opinii publicznej i zawiera starannie planowane cele oraz działania na lata 2016-2023.

Państwa propozycje, opinie i uwagi mogą posłużyć do modyfikacji Strategii, jednak przy zachowaniu jej układu i struktury.   

Przekazanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń do dnia 31.05.2017 r. w wersji pisemnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa 52, 08-300 Sokołów Podlaski

lub elektronicznie na adres e-mail: gopssok@poczta.onet.pl

 

Projekt Strategii dostępny jest w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim w godzinach pracy Urzędu lub w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Sokołów Podlaski.

 

Wójt Gminy Sokołów Podlaski

                                                                                                                                              

                                                                                                                                 /-/ Marcin Pasik

formularz uwag

strategia

 

 

 

    Sokołów Podlaski, 02.03. 2017r.

 

INFORMACJA

 

Konsultacje

w sprawie wprowadzenia zmian w  Programie współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2017.

 


 Wójt Gminy Sokołów Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag, opinii do proponowanych zmian w Programie współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

 §  8  otrzymałby brzmienie:

„Na realizację Programu w roku 2017 przeznacza się  kwotę 9.000 zł.”

 

Uwagi można kierować do dnia 16 marca 2017r. pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje–      organizacje      pozarządowe)

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                         /-/ Marcin Pasik

Program

formularz uwag

 

 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r.

 

Ogłoszenie wyniku konsultacji

W terminie od dnia 28 października 2016 r. do dnia 14 listopada 2016 r. odbyły się konsultacje, których przedmiotem był projekt Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2017 rok. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania uwag, które można było kierować  pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 28 października 2016r. na stronie internetowej Urzędu Gminy BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim. Do ogłoszenia zamieszczony został projekt „Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2016rok „  oraz formularz uwag,  w celu wyrażania uwag i opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. W wyznaczonym terminie ww. podmioty nie wniosły żadnych uwag i nie przekazały opinii  dotyczących konsultowanego dokumentu. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w trybie uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

 

 

 

 

Sokołów Podlaski,  28 października 2016 r.

 

INFORMACJA

 

Konsultacje

projektu Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2017r.

 


 Wójt Gminy Sokołów Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu

„Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Uwagi można kierować do dnia 14 listopada  2016r. pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje – organizacje pozarządowe) na załączonym formularzu uwag.

 

                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                         /-/ Marcin Pasik

 program

formularz uwag

 

 

 

 

 

 

 Sokołów Podlaski, 15 grudnia 2014r.

 

 

Ogłoszenie wyniku konsultacji

 

 

W terminie od dnia 26 listopada 2014r. do dnia 12 grudnia 2014 r. odbyły się konsultacje, których przedmiotem były zmiany do  Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2015 rok.

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania uwag, które można było kierować  pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski.

 

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 26 listopada 2014r. na stronie internetowej Urzędu Gminy, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim. W wyznaczonym terminie ww. podmioty nie wniosły żadnych uwag.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w trybie uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

 

 

 

 

    Wójt Gminy

/-/ Marcin Pasik

 

 

 

Sokołów Podlaski, 26 listopada  2014r.

 

INFORMACJA

 Konsultacje

projektu  Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2015.

 


 Wójt Gminy Sokołów Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu

 Programie współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

 

Uwagi można kierować do dnia 12grudnia 2014r. pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje -organizacje  pozarządowe)na załączonym formularzu uwag.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                           /-/ Marcin Pasik

program współpracy[pobierz]

formularz uwag[pobierz]

Sokołów Podlaski, 22 kwietnia 2013r.

Ogłoszenie wyniku konsultacji

W terminie od dnia 4 kwietnia 2013r. do dnia 19 kwietnia 2013 r. odbyły się konsultacje, których przedmiotem były zmiany do Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania uwag, które można było kierować pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 4 kwietnia 2013r. na stronie internetowej Urzędu Gminy, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim. W wyznaczonym terminie ww. podmioty nie wniosły żadnych uwag.

Konsultacje zostały przeprowadzone w trybie uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Wójt Gminy
/-/ Marcin Pasik

Konsultacje społeczne

Sokołów Podlaski, 4 kwietnia 2013r.

INFORMACJA

Konsultacje

w sprawie wprowadzenia zmian w Programie współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Wójt Gminy Sokołów Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag, opinii do proponowanych zmian w Programie współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1) § 6 otrzymałby brzmienie: 

„W ramach zadań publicznych Gminy realizowanych w roku 2013 przy współudziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego za priorytetowe uznaje się: 

Lp.

 

Określenie zadania

 

1.

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

1.1.

 

Organizacja imprez kulturalnych: festiwali, przeglądów, wystaw, w tym wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych

 

2.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

2.1

 

Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – powszechna nauka pływania

 

2) § 7 otrzymałby brzmienie: 

„Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu Gmina może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert z następujących obszarów: 

Lp.

 

Określenie zadania

 

1.

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 

1.1.

 

Organizacja wystaw i konkursów związanych z ekologią i dziedzictwem przyrodniczym.

 

3) § 8 otrzymałby brzmienie: 

„Na realizację Programu w roku 2013 przeznacza się kwotę 14.000 zł.” 

Uwagi można kierować do dnia 19 kwietnia 2013r. pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje – organizacje pozarządowe)

Wójt Gminy
/-/ Marcin Pasik

Wynik konsultacji

Sokołów Podlaski, dnia 26 listopada 2012 roku

W terminie od dnia 9 listopada 2012r. do dnia 23 listopada 2012 r. odbyły się konsultacje, których przedmiotem był projekt Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania uwag, które można było kierować pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 9 listopada 2012r. na stronie internetowej Urzędu Gminy, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim. Do ogłoszenia zamieszczony został projekt „Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok „ oraz formularz uwag, w celu wyrażania uwag i opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

W wyznaczonym terminie ww. podmioty nie wniosły żadnych uwag i nie przekazały opinii dotyczących konsultowanego dokumentu.

Konsultacje zostały przeprowadzone w trybie uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy
Marcin Pasik

Konsultacje społeczne- Program Współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Sokołów Podlaski, 9 listopada 2012r.

INFORMACJA

Konsultacje

projektu Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Wójt Gminy Sokołów Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu

„Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Uwagi można kierować do dnia 23 listopada 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje – organizacje pozarządowe) na załączonym formularzu uwag.

Wójt Gminy
/-/ Marcin Pasik

Informacja -konsultacje społeczne

Sokołów Podlaski, 04 kwietnia 2012r. 

INFORMACJA

Konsultacje

w sprawie wprowadzenia zmian w Programie współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Wójt Gminy Sokołów Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag, opinii do proponowanych zmian w „Programie współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

§ 6 Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”otrzymałby brzmienie: 

„W ramach zadań publicznych Gminy realizowanych roku 2012 przy współudziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego za priorytetowe uznaje się: 

Lp.

 

Określenie zadania

 

1.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

1.1

 

Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – powszechna nauka pływania

 

§ 8 Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”otrzymałby brzmienie: 

„Na realizację Programu w roku 2012 przeznacza się kwotę 15.000 zł.”

Uwagi można kierować do dnia 20 kwietnia 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje – organizacje pozarządowe).

Wójt Gminy
/-/ Marcin Pasik

Wynik konsultacji

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

W terminie od dnia 23 listopada 2011 r. do dnia 9 grudnia 2011 r. odbyły się konsultacje, których przedmiotem był projekt Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania uwag, które można było kierować pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 23 listopada 2011r. na stronie internetowej Urzędu Gminy, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim. Do ogłoszenia zamieszczony został projekt „Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok „ oraz formularz uwag, w celu wyrażania uwag i opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi Stowarzyszenia „GROCHÓW 2015”. Uwagi odnoszące się bezpośrednio do Programu dotyczyły potrzeby wymiany informacji pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi o planowanych działaniach. W samym Programie współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok w § 5 ust. 1 pkt. 1 jest zapis: „Pozafinansowe formy współpracy dotyczą sfer: 1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności”. 

Wyniki konsultacji: 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wprowadza się zmian w załączniku do uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone w trybie uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy 
Marcin Pasik
 

Konsultacje społeczne -Program Współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Sokołów Podlaski, 23 listopada 2011r.

INFORMACJA

Konsultacje

projektu Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Wójt Gminy Sokołów Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu

„Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

Uwagi można kierować do dnia 09 grudnia 2011 r. pocztą elektroniczną na adres: ug@gminasokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje – organizacje pozarządowe) na załączonym formularzu uwag. 

Wójt Gminy
/-/ Marcin Pasik

 

Co to są konsultacje społeczne? 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań. Etapy procesu konsultacji społecznych:

  • informowanie o zamierzenia/planach,
  • prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
  • wymiana opinii,
  • znajdowanie rozwiązań,
  • informowanie o finalnej decyzji.

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy ustaw o:

  • samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku

Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.

Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x