Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Dofinasowanie młodocianych
 
Data: 2014-08-19Autor: 

 

 Dofinansowanie  kształcenia  młodocianych   pracowników

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zmieniona przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 811).

 Praktyczna nauka zawodu może się odbywać w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych,
u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe przekazują pracodawcom, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu w formie praktyk zawodowych, środki na pokrycie dodatków
i premii wypłacanych pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk zawodowych oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1)      pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2)      młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)      w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych powyżej.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu (o którym mowa w art. 70b ust. 1
pkt 2).

Do wniosku należy dołączyć:

1)      kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 1, tj. posiadania przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2)      kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

3)      kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,
o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;

4)      wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, jakie podmiot ubiegający się o pomoc (pracodawca) otrzymał w roku, w którym ubiega się pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (art. 37 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.);

5)      informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy (pracodawcy) i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie – tj. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (7-stronnicowy) lub formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę – rolnika (1-stronnicowy).

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Środki, o których mowa powyżej, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego.

Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.

Art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że „Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)”.

Z dniem 1 lipca 2014 roku weszło w życie nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 roku, poz. 865).

Zgodnie z § 8 w/w aktu prawnego Refundacja, o której mowa w § 1, stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury”.

 

 

Należy podkreślić, że zgodnie z § 9 ust. 1 w/w aktu prawnego Do umów o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i wniosków o dokonanie refundacji składanych zgodnie z tymi umowami stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Zatem zgodnie z § 8 starego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518 ze zm.), wielkość pomocy nie może przekroczyć 60 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Intensywność pomocy można zwiększyć, maksymalnie do 80 % kosztów kwalifikowalnych:

1)      o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

2)      o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.

Do momentu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis stosujemy stary formularz (7-stronicowy) z wyłączeniem części B, tj. informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (strona 3 i 4)
– nie zbieramy również sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zbieramy za to informacje o powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami oraz informacje o łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału.

 

Kto to jest miko, mały, średni czy też duży przedsiębiorca?

Kategoria

Liczba zatrudnionych osób

Roczny obrót

Suma aktywów (suma bilansowa)

Mikroprzedsiębiorca

do 10

do 2 mln €

do 2 mln €

Mały przedsiębiorca

do 50

do 10 mln €

do 10 mln €

Średni przedsiębiorca

do 250

do 50 mln €

do 43 mln €

Duży przedsiębiorca

powyżej 250

powyżej 50 mln €

powyżej 43 mln €

 

Co zaliczamy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą?

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zaliczamy:

1)      wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie;

2)      koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, w tym koszty zakwaterowania;

3)      inne wydatki bieżące, w tym w szczególności wydatki na materiały bezpośrednio związane ze szkoleniem;

4)      amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia;

5)      koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem.

Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się również koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, obowiązujących w okresie, za który pomoc jest przyznawana, i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten faktycznie uczestniczy w szkoleniu, po odjęciu efektywnego czasu pracy - do wysokości sumy ogólnej kosztów określonych w ust. 2.

wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników [pobierz]

 
Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x