Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Zadania oświatowe gminy
 
Data: 2014-01-22Autor: 

1. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
-zadania Rady Gminy
-zadania Wójta
2. USTAWA KARTA NAUCZYCIELA
-zadania Rady Gminy
-zadania Wójta

1. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

Zadania Rady Gminy

może tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek,

podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut szkole lub placówce,

może zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego (pod określonymi w Ustawie warunkami),

prowadząc szkoły różnych typów lub placówki, może je połączyć w zespół. Warunki prawne zawarte w art. 62, ust. 5a-5c,

Zadania Wójta

organ prowadzący szkołą lub placówką odpowiada za jej działalność

powołuje na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (za zgodą kuratora oświaty) osobę niebędącą nauczycielem,

powierza stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, wyłania kandydata w drodze konkursu, powołuje komisję konkursową, ustala skład komisji konkursowej w przypadku szkół i placówek nowo zakładanych, przedłuża powierzenie stanowiska dyrektora itd.

odwołuje ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,

współdziała w ustaleniu profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym (na wniosek dyrektora i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty), w ustaleniu zawodów w szkole zawodowej (przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia),

zawiera porozumienie między organami prowadzącymi szkoły dla utworzenia zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo szkoły i placówki, prowadzone przez różne organy,

zawiera umowę między organem prowadzącym szkołę specjalną w zakładzie opieki zdrowotnej (w tym opiekuńczo-leczniczym) i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, a także w jednostce pomocy społecznej - w sprawie warunków korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania,

przedstawia kuratorowi do zaopiniowania, przed ich zatwierdzeniem -arkusze organizacji publicznych szkół i placówek,

uzgadnia z dyrektorem szkoły lub placówki program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania - w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania,

sprawuje nadzór nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych [szczegółowo opisanych w ust. 2 art. 34a - przyp. aut.],

udziela opinii w sprawie wniosku dyrektora w sprawie powierzenia (i odwołania) stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego, jeśli takie stanowisko może być utworzone - zgodnie ze statutem ramowym szkoły lub placówki,

wchodzi w uprawnienia dyrektorów jednooddziałowych przedszkoli oraz kierowników szkół podstawowych filialnych, podporządkowanych innej szkole [chodzi o uprawnienia dyrektora jako kierownika zakładu pracy - przyp. aut.],

analizuje zawiadomienie dyrektora szkoły o wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej, niezgodnej z przepisami prawa i udziela opinii w tej sprawie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,

udziela zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeśli zadaniem własnym tej JSTjest prowadzenie tego typu szkół lub placówek,

środki na średnie wynagrodzenia, zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

określanie: zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasady udzielania i rozmiar zniżek; tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nietypowych szkół;

ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;

ustalenie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i zasad jego przyznawania;

coroczne przeznaczenie w budżecie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

2. USTAWA KARTA NAUCZYCIELA

Zadania Rady Gminy

środki na średnie wynagrodzenia, zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

określanie: zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasady udzielania i rozmiar zniżek; tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nietypowych szkół;

ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;

ustalenie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i zasad jego przyznawania;

coroczne przeznaczenie w budżecie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

Zadania Wójta

powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;

zapewnienie szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

w przypadku likwidacji szkoły - wskazanie innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą szkoły zlikwidowanej;

może wnioskować, jako organ prowadzący, do dyrekora szkoły o dokonanie oceny pracy jej nauczyciela;

ocenia pracę dyrektora szkoły;

ocenianie pracy nauczycieli placówek, o których mowa w art. 1, ust. 2, p. 2 ustawy Kn;

nadawanie nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego (w procedurze awansu zawodowego);

odmawia przyznania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w przypadku niespełnienia przez nauczyciela wymaganych warunków;

jest organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły, w rozumieniu k.p.a.;

wydanie nowego aktu (nauczyciela mianowanego) nauczycielowi, jeśli ten w trakcie pracy zawodowej taki stopień uzyskał;

przedstawiciel organu prowadzącego uczestniczy w pracy komisji kwalifikacyjnej przyznającej stopień nauczyciela dyplomowanego;

może brać udział w charakterze obserwatora w komisjach kwalifikacyjnych;

opiniowanie przeniesienia nauczyciela z innej szkoły do szkoły, dla której jest organem prowadzącym;

przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły - bez jego zgody;

nałożenie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach - za zgodą nauczyciela - w celu uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć;

stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora szkoły w przypadkach opisanych w ust. 1 tego artykułu;

wypłata jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, który uzyskał tytuł profesora oświaty;

może wyrazić zgodę na obniżenie nauczycielowi przez dyrektora szkoły tygodniowego wymiaru zajęć na czas określony;

realizacja prawa nauczyciela do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła - w miejscowości do 5 000 mieszkańców;

przydzielanie nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi, w miarę możliwości, potrzebnego obszaru gruntu;

możliwość zwolnienia nauczyciela z obowiązku zwrotu zasiłku jednorazowego;

Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x