Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów
 
Data: 2014-01-22Autor: 

UWAGA RODZICU

Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów

Podstawa prawna:

1.Konstytucja RP – art. 70 ust. 1 (czytamy: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określ a ustawa.”)

2.Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.( Dz. U2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozdział 2 art. 15 – wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia…”)

3.Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2001 r. Nr 137,poz.1541 ze zmianami)

4.Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. NR 229, poz. 1954 ze zm.)

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki (kogo dotyczy, formy spełniania)

1.Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

2.Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

3.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

4.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

5.Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku obycia rocznego przygotowania szkolnego w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym zorganizowanym szkole podstawowej.

6.Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.

7.Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:

- przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, -przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych tj. placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego:- przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne,-przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

8.Obowiązek szkolny i nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły: -za granicą -przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

9.Za spełnianie obowiązku odbycia rocznego Przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

III. Z obowiązkiem ucznia, ściśle wiążą się szczegółowe obowiązki rodziców (prawnych opiekunów), wymienione w art. 18 ustawy o systemie oświaty:

a)dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły - pkt 1,

b)zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne - pkt 2,

c) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych - pkt 3.

d)informowanie, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnionego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Z kolei na rodzicach dzieci w wieku 16 - 18 lat, na żądanie wójta gminy- ciąży obowiązek powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

IV. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 20 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późniejszymi zmianami), określanej niżej jako "ustawa egzekucyjna". Na gruncie ustawy egzekucyjnej oba obowiązki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 1 i art. 2 § 1 pkt 3) i - co do zasady - są obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów prawa (art.3§1).

Stan prawny na 31.12.2009 r.

Urząd Gminy Sokołów Podlaski
ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów Podlaski, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: +48 25 781 26 10, fax: 25 7812610, email: ug@gminasokolowpodl.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x